fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

1.1 Design&Finish wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.

I .2 De wederpartij van opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

I .3 Partijen zijn opdrachtnemer en opdrachtgever samen.

1.4 Met de overeenkomst c.q. opdracht wordt bedoeld de overeenkomst van opdracht, waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens opdrachtnemer.

2.2 Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

2.3  De overeenkomst bevat voor opdrachtnemer steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

3.1 Zodra opdrachtnemer zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst is nagekomen, is de afgesproken prijs direct opeisbaar bij de opdrachtgever.

3.2 Betaalt opdrachtgever niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan is opdrachtnemer gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

3.3 Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal opdrachtnemer tot invordering overgaan. De kosten met betrekking tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever. Wanneer opdracht-gever in verzuim is, is hij wettelijke (handels)rente, buitengerechtelijke incassokosten en overige schade verschuldigd aan opdrachtnemer. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

3.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3.5 Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 4 Prijsindexering

4.1 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen prijzen en uurlonen zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de aan opdrachtgever te berekenen vergoedingen jaarlijks per 1 juli aan te passen.

4.2 Opdrachtgever moet in ieder geval schriftelijk instemmen met een verhoging van de kosten en de uurlonen, voor zover die verhoging wordt vastgesteld aan de hand van de navolgende indexeringsclausule: de nieuwe vergoedingen worden vastgesteld door de bestaande prijzen te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller is het indexcijfer dat geldt voor de maand april voorafgaande aan de verhoging en waarvan de noemer is het indexcijfer dat geldt voor de maand april van het daaraan voorafgaande jaar. De indexcijfers zijn de prijsindexcijfers van de gezinsconsumptie (CPI), alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage.

Artikel 5 Aanbiedingen, offertes en prijs

5.1 De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de op dat moment bekend zijnde kostprijzen. Verhogingen hiervan, die door de opdrachtnemer niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Artikel 6 Honorarium opdracht opdrachtnemer

6.1 Partijen kunnen bij de totstandkoming van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

6.2 Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, wordt het honorarium vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Alle organisatorische uren zullen een uur tarief hebben van 163 euro ex btw.

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is beschikbaar voor opdrachtnemer.

7.2 Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer meent nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.

7.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter    beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade in welke vorm dan ook die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

7.5 Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert opdrachtnemer de betreffende bescheiden. 7.6 Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door opdrachtnemer verlangde gegevens en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8 Intrekking opdracht

8.1 Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan opdrachtnemer op elk gewenst moment te beëindigen.

8.2 Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon en de gemaakte onkosten van opdrachtnemer te betalen.

8.3 Opdrachtnemer maakt binnen 14 dagen een eindfactuur op.

Artikel 9 Uitvoering van de overeenkomst

9.1 Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

9.2 Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.

9.3 De uitvoering geschiedt in onderling overleg en .na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot.

9.4 Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de opdracht.

Artikel 10 Contractduur opdracht

10.1 De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.2 Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel II Wijziging van de overeenkomst

11.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

11.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

11.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, licht opdrachtnemer opdrachtgever hierover vooraf schriftelijk in.

11.4 Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft opdrachtnemer daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

11.5 In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging

Artikel 12 Overmacht

12.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van opdrachtnemer in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan opdrachtnemer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroom-storingen, computervirussen, stakingen en werkonderbrekingen.

12.2 Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.3 Opdrachtnemer is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als opdrachtnemer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Artikel 13 Verrekening

13.1 Opdrachtgever doet afstand van zijn recht om een schuld aan opdrachtnemer te verrekenen met een vordering op opdrachtnemer.

Artikel 14 Opschorting

14.1 Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 15 Overdracht van rechten

15.1 Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 Verval van de vordering

16.1 Elk recht op schadevergoeding door opdrachtnemer vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 17 Verzekering

17.1 Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal.

17.2 Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 18 Aansprakelijkheid schade

18.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij opdrachtnemer de schade opzettelijk of met grove schuld heeft veroorzaakt.

18.2 In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het honorarium.

18.3 Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

18.4 De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als opdrachtnemer aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

18.5 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 19 Aansprakelijkheid opdrachtgever

19.1 Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan opdrachtnemer verschuldigd zijn.

19.2 Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 20 Vrijwaring

20.1 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als gevolg van een tekortkoming door de wederpartij van deze overeenkomst of enig ander handelen of nalaten van opdrachtnemer. Deze vrijwaring geldt onverminderd hetgeen in artikel (invullen) over de aansprakelijkheid is gegeven.

20.2 Deze vrijwaring geldt niet voor zover opdrachtnemer niet bekend was en evenmin bekend behoorde te zijn met de rechten waarop een dergelijke vordering is gebaseerd.

Artikel 21 Klachtplicht

21.1 Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan opdrachtnemer. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat opdrachtnemer in staat is hierop adequaat te reageren.

21.2 Is een klacht gegrond, dan is opdrachtnemer alleen gehouden de werkzaamheden alsnog te verrichten zoals partijen dat zijn overeengekomen.

Artikel 22 Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

22.1 De bij opdrachtnemer aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan Opdrachtnemer zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

22.2 Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan opdrachtnemer worden tegengeworpen.

22.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

22.4 Opdrachtnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan opdrachtgever geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.

22.5 Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft opdrachtnemer het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald.

22.6 In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 23 Intellectueel eigendom

23.1 Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt opdrachtnemer alle intellectuele absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

23.2 De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere wijze worden gebruikt.

23.3 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door opdrachtnemer aan hem ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze bepaling.

Artikel 24 Niet-overname personeel

24.1 Opdrachtgever neemt geen medewerkers van opdrachtnemer (of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst een beroep heeft gedaan en die betrokkenen zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst) in dienst. Ook laat hij hen niet anderszins direct of indirect voor zich werken. Dit verbod geldt gedurende de looptijd van de overeenkomst tot een jaar na beëindiging daarvan. Op dit verbod geldt één uitzondering: partijen kunnen in goed zakelijk overleg met elkaar andere afspraken maken. Deze afspraken gelden voor zover die schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 25 Geschillenbeslechting

25.1 Alle geschillen die tussen partijen ontstaan over de uitleg van de overeenkomst in welke vorm dan ook zowel die van feitelijke of juridische aard of die daarvan een uitvloeisel zijn, worden beslecht door arbitrage. Daarbij maakt het niet uit of die geschillen door één der partijen of door beide partijen als zodanig worden beschouwd.

25.2 Het NAI Arbitragereglement 2015 is van toepassing. Het scheidsgerecht bestaat uit een arbiter/drie arbiters. Indien partijen het aantal arbiters niet zijn overeengekomen, stelt de administrateur van het NAI het aantal vast. Het scheidsgerecht wordt benoemd volgens de lijstprocedure. Arbitrage vindt plaats in stad Amsterdam.

25.3 Het scheidsgerecht beslist als goede personen naar billijkheid.

Artikel 26 Toepasselijk recht

26.1 Op deze overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bevoegd.